KOLEGIUM REDAKCYJNE KSM TV


Michał Hubala

REDAKTOR NACZELNY

Telefon:
790 504 148 lub 690 867 978

Email:
redakcja@ksmtv.pl
lub m.hubala@ksmtv.pl

Michał Preisner

Z-CA REDAKTORA NACZELNEGO

Telefon:
790 464 446

Email:
m.preisner@ksmtv.pl

Ewa Błyskal

Sekretarz

Telefon:
722 068 790

Email:
sekretarz@ksmtv.pl