Krajowa Rada KSM

 

Najwyższym organem KSM jest Krajowa Rada Stowarzyszenia wymieniona w § 9 Statutu.

Prawa i obowiązki Krajowej Rady określa Statut Stowarzyszenia (§28) oraz Regulamin Rady.

W skład Rady wchodzą:

 • Prezesi
 • Delegaci i Księża Asystenci Zarządów Diecezjalnych KSM
 • Generalny Ks.Asystent.

Członkowie Krajowej Rady w razie niemożności uczestnictwa w niej winni delegować w swym zastępstwie osobę z Zarządu Diecezjalnego. Rada wybiera raz na 2 lata Prezydium Rady w skład którego wchodzą: przewodniczący, 2-ch zastępców, sekretarz, skarbnik oraz Generalny Ks.Asystent, powołany na to stanowisko przez Konferencję Episkopatu Polski. Procedurę wyboru Prezydium Rady, jego prawa i obowiązki określa Statut Stowarzyszenia (§ 31) oraz Regulamin Rady.

 

Komisja Rewizyjna

 

Na szczeblu krajowym działa również Komisja Rewizyjna wybierana na okres 2 lat przez Krajową Radę. Komisję tę tworzą: przewodniczący, zastępca i członek. Prawa i obowiązki Komisji Rewizyjnej określa Statut Stowarzyszenia (§ 32) oraz Regulamin. Krajowa Rada ma obowiązek zbierania się przynajmniej raz w roku. Prezydium Krajowej Rady Krajowa Rada wybiera raz na 2 lata Prezydium Krajowej Rady w skład którego wchodzą: przewodniczący, 2-ch zastępców, sekretarz, skarbnik oraz Generalny Ks. Asystent, powołany na to stanowisko przez Konferencję Episkopatu Polski.

Do zadań Prezydium Krajowej Rady należy:

 1. realizacja bieżących celów Rady
 2. wykonywanie postanowień Rady
 3. zwoływanie Rady
 4. przedstawianie Radzie propozycji działań ogólnopolskich, kierunków formacyjnych
 5. reprezentowanie Stowarzyszenia w kontaktach na szczeblu krajowym i zagranicznym, wobec władz kościelnych i świeckich.

Na szczeblu krajowym działa również Komisja Rewizyjna wybierana na okres 2 lat przez Krajową Radę. Komisję tę tworzą: przewodniczący, zastępca i członek.

Zadaniem Komisji Rewizyjnej jest:

 1. czuwanie nad działalnością statutową Stowarzyszenia
 2. kontrola działalności finansowej
 3. składanie sprawozdań ze swej działalności wobec Krajowej Rady Stowarzyszenia
 4. występowanie z wnioskiem do Prezydium Rady o nadzwyczajne zwołanie Krajowej Rady Stowarzyszenia Zjazd Diecezjalny

W diecezji KSM powołuje biskup diecezjalny specjalnym dekretem, nadając mu tym samym osobowość prawną kościelną. Równocześnie mianuje Księdza Asystenta jako swego przedstawiciela do pracy w Stowarzyszeniu, który wchodzi w skład Zarządu Diecezjalnego.

Najwyższą władzą Stowarzyszenia w diecezji jest diecezjalny Zjazd Stowarzyszenia, w którym biorą udział zgodnie ze Statutem (§ 33) prezesi oddziałów parafialnych i kół środowiskowych, księża asystenci oraz z wyboru po jednym delegacie wybranym podczas zebrań oddziałów lub kół Stowarzyszenia.

 

Zarząd Diecezjalny

 

Przedstawicielem Stowarzyszenia w skali diecezji jest Zarząd Diecezjalny wybierany podczas Zjazdu Diecezjalnego zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia (§ 34) oraz Regulaminem Wyboru Zarządu Diecezjalnego.

Diecezjalny Zarząd KSM tworzą:

 • prezes (mianowany przez biskupa diecezjalnego spośród trzech kandydatów wybranych podczas Zjazdu),
 • z-ca prezesa,
 • sekretarz,
 • z-ca sekretarza,
 • skarbnik,
 • 2-ch członków
 • Ksiądz Asystent.

Jeden z członków Zarządu jest równocześnie delegatem do Krajowej Rady.

Na szczeblu diecezjalnym powoływana jest podczas diecezjalnego Zjazdu na okres 2 lat Komisja Rewizyjna w składzie: przewodniczący oraz 2-ch członków. Jej prawa i obowiązki określa Statut Stowarzyszenia (§ 37) oraz Regulamin.

Obowiązki poszczególnych członków Zarządu Diecezjalnego określa Regulamin Prac Zarządu Diecezjalnego.
Walne zebranie oddziału/koła Oddział parafialny jest podstawową jednostką strukturalną stowarzyszenia. Nowy oddział powoływany jest przez Zarząd Diecezjalny za zgodą księdza proboszcza, który też wyznacza do opieki nad oddziałem ks. Asystenta. Najwyższą władzą w oddziale jest walne zebranie członków, które raz na dwa lata wybiera 5-osobowe kierownictwo oddziału oraz 3-osobową komisję rewizyjną.

 

Kierownictwo oddziału/koła

 

W skład kierownictwa wchodzą:

 • prezes
 • z-ca prezesa
 • sekretarz
 • z-ca sekretarza
 • skarbnik