Informator


 DZIENNY DOM POMOCY DDP W WYBRZEŻU K. DUBIECKA

w okresie trwałości projektu

(01.03.2022 – 28.02.2025)

DZIENNY DOM POMOCY DDP powstał w ramach Projektu „Aktywni dłużej” realizowanego przez Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Archidiecezji Przemyskiej w ramach VIII Osi priorytetowej Integracja społeczna Działania 8.3 Zwiększenie dostępu o usług społecznych i zdrowotnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. W okresie

01.05.2019r. do 28.02.2022r. DDP prowadzony był w ramach powyższego projektu. W związku z brakiem możliwości finansowania w chwili obecnej usług świadczonych w ramach DDP  od dnia

01.03.2022r. świadczenia DDP są odpłatne, przy czym cena usługi została skalkulowana bez nakładania na koszty związane z realizacją standardu DDP marży zysku.

Najważniejsze informacje nt. zakresu oferty:

 1. Celem udzielania świadczeń w ramach DDP jest zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w Gminie Dubiecko.
 2. DDP przeznaczony jest dla osób niesamodzielnych, w szczególności osób powyżej 65 roku życia, których stan zdrowia nie wymaga leczenia w warunkach szpitalnych, uniemożliwia jednak samodzielne wykonywanie co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego.
 3. Ze względu na charakter opieki świadczonej w DDP, ze wsparcia wyłączone są osoby korzystające ze świadczeń społecznych o zakresie takim samym jak świadczone w DDP, z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej, opieki paliatywnej i hospicyjnej oraz rehabilitacji leczniczej, w warunkach ośrodka lub oddziału dziennego oraz w warunkach stacjonarnych, a także osoby, w przypadku których podstawowym wskazaniem do objęcia ich opieką jest zaawansowana choroba psychiczna lub uzależnienie (korzystające ze świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień).
 4. DDP jest ośrodkiem wsparcia dziennego, placówką koedukacyjną, dysponującą 30 miejscami.
 5. Do podstawowych kategorii świadczeń społecznych realizowanych w ramach dziennego domu pomocy należą:
 • Całodzienne usługi opiekuńcze – realizowane przez kadrę projektu
 • Codzienna rehabilitacja prowadzona przez fizjoterapeutę/rehabilitanta zgodnie z zaleceniami lekarza na wolnym powietrzu oraz wyposażonym pokoju dziennego pobytu przeznaczonego do rehabilitacji – zgodnie z zapotrzebowaniem
 • Codzienna terapia np.: zajęcia edukacyjne, terapii manualnej, kulturalnej, rehabilitacyjne, muzykoterapii, rękodzieła artystycznego i sztuki użytkowej. (szczegółowa tematyka warsztatów zostanie ustalona na podstawie możliwości i oczekiwań uczestników DDP)
 • Konsultacje psychologiczne – zgodnie z zapotrzebowaniem
 • Konsultacje z zakresu spraw NFZ, PEFRON – zgodnie z zapotrzebowaniem,
 • Coroczne pikniki integracyjne – realizowane przez kadrę projektu
 • Imprezy okolicznościowe.

Poza świadczeniami opieki zdrowotnej pacjentom przebywającym w DDP zapewnione zostanie odpowiednie do stanu zdrowia wyżywienie (2 posiłki dziennie: II śniadanie oraz obiad), prowadzone będą zajęcia dodatkowe, pozwalające na zagospodarowanie czasu wolnego pomiędzy udzielanymi świadczeniami zdrowotnymi oraz w razie potrzeby i możliwości realizacyjnych bezpłatny transport

z miejsca zamieszkania do domu opieki medycznej i powrót do miejsca zamieszkania. Wymagana będzie zgoda lub zobowiązanie rodziny do współpracy w przygotowaniu pacjenta do transportu.

 1. Czas trwania pobytu w DDP jest ustalany indywidualnie przez Wielodyscyplinarny Zespół i nie może być krótszy niż 30 dni roboczych. Pobyt może zostać skrócony z założonych 30 dni w przypadku

dobrowolnej rezygnacji Uczestnika oraz w przypadku pogorszenia się stanu zdrowia, wymagającego realizacji świadczeń zdrowotnych w warunkach stacjonarnych (leczenie szpitalne, stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne inne niż szpitalne). W miarę możliwości w pierwszym miesiącu pacjenci będą przebywać w DDP przez 5 dni w tygodniu przez 8 godzin dziennie,

 1. Potwierdzeniem obecności podopiecznego w DDP jest adnotacja na liście obecności autoryzowana przez Kierownika Dziennego Domu Pomocy. Przyjmuje się, ze standardowa obecność to 8 godzin dziennie. Na liście obecności odnotowywane są sytuacje specyficzne takie jak krótszy/dłuższy pobyt, nieobecność usprawiedliwiona.
 2. DDP jest czynny we wszystkie dni robocze, od poniedziałku do piątku, minimum 8h dziennie. W godzinach od 8:00 do 16:00
 3. Każda osoba zainteresowana pobytem w DDP/Opiekun ww. osoby ma obowiązek zapoznać się z Regulaminem Organizacyjnym DDP, który dostępny jest w Ośrodku „Nadzieja” – Wybrzeże 35A, 37-750 Dubiecko.