SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN POBYTU Z ZASADAMI HIGIENY

1. Zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom podczas spotkania formacyjnego

Uczestnicy spotkań:

 1. Są zdrowi w dniu wyjazdu, co poświadczają rodzice dziecka w pisemnym oświadczeniu o braku u uczestnika spotkania infekcji oraz objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 2. Nie zamieszkiwały z osobą przebywającą na kwarantannie i nie miały kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie w okresie 14 dni przez rozpoczęciem spotkania, co stwierdza się na podstawie oświadczenia rodziców dziecka, prawnych opiekunów lub pełnoletniego uczestnika wypoczynku.
 3. Są przygotowani do stosowania się do wytycznych i regulaminów uczestnictwa związanych z zachowaniem dystansu społecznego (co najmniej 2 m) oraz przestrzeganiem wzmożonych zasad higieny.

Rodzice/prawni opiekunowie uczestników spotkania:

 1. Udostępniają organizatorowi i kierownikowi rekolekcji numer telefonu lub inny kontakt zapewniający szybką komunikację.
 2. Zobowiązują się do niezwłocznego – do 12 godzin – odbioru dziecka z wypoczynku
  w przypadku wystąpienia u ich dziecka niepokojących objawów choroby (podwyższona temperatura, kaszel, katar, duszności).
 3. Osoby odprowadzające dziecko na zbiórkę lub do obiektu są zdrowe, nie mają objawów infekcji lub choroby zakaźnej, nie zamieszkiwały z osobą przebywającą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych w okresie 14 dni przed rozpoczęciem wypoczynku.
 4. Jeżeli dziecko choruje na chorobę przewlekłą, mogącą narazić je na cięższy przebieg zakażenia, rodzic/prawny opiekun, ma obowiązek poinformować organizatora o tym fakcie na etapie zgłaszania udziału w wypoczynku. To samo dotyczy pełnoletniego uczestnika spotkania. W przypadku występowania u uczestnika chorób przewlekłych konieczne jest dostarczenie opinii lekarskiej o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w wypoczynku.
 5. Należy zaopatrzyć uczestnika rekolekcji w indywidualne osłony nosa i ust do użycia podczas pobytu na wypoczynku.

Założenia organizacyjne wypoczynku:

 1. Organizator zapewnia stałą dostępność mydła, płynu dezynfekcyjnego oraz ciepłej wody do użytkowania na terenie obiektu. W pomieszczeniach sanitarnych wywiesza informacje (plakaty) o sposobie prawidłowego mycia i dezynfekcji rąk. Organizator zapewnienia sprzęt i środki niezbędne do zachowania czystości i stale monitoruje prace porządkowe na terenie miejsca wypoczynku.
 2. Ograniczone są odwiedziny uczestników przez osoby z zewnątrz (rodziców, dziadków, opiekunów)
 3. Organizator zapewnia dostęp do termometru bezdotykowego oraz regularny pomiar temperatury uczestnikom i kadrze spotkań.
 4. Organizator zapewnia pomieszczenie umożliwiające natychmiastowe odizolowanie uczestnika lub kadry spotkania, u której wystąpiły objawy choroby.
 5. Zapewnienie szybkiego kontaktu z lekarzem w sytuacji wystąpienia objawów chorobowych, który zdecyduje o możliwości pozostania dziecka w miejscu wypoczynku lub konieczności niezwłocznego odebrania go przez rodziców lub prawnych opiekunów
 6. Ograniczenie w obiekcie przebywanie osób z zewnątrz do niezbędnego minimum
  (z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego: m.in. osłony ust i nosa, stosowanie rękawiczek jednorazowych lub dezynfekcja rąk, dopuszczanie tylko osób zdrowych).

Realizacja programu:

 1. Program rekolekcji realizowany w Ośrodku Nadzieja lub w jego najbliższej okolicy, w miejscach zapewniających ograniczony kontakt z osobami trzecimi.
 2. Ograniczone do minimum są wyjścia do miejsc publicznych, w tym zwiedzanie obiektów publicznych.
 3. Infrastruktura obiektu jest regularnie czyszczona z użyciem detergentu lub innych środków dezynfekujących.
 4. Minimalna przestrzeń do prowadzenia zajęć w pomieszczeniu nie może być mniejsza niż 4 m kw.na 1 osobę.
 5. Sale do prowadzenia zajęć będą być regularnie wietrzone, sprzątane i dezynfekowane.

2. Procedury zapobiegawcze: podejrzenie zakażenia koronawirusem u uczestnika, kierownika lub wychowawcy wypoczynku podczas wypoczynku

 1. Organizator rekolekcji lub wskazana przez niego osoba w przypadku wystąpienia u uczestnika spotkania, kadry rekolekcji lub innego pracownika, w tym pracownika obiektu, w którym organizowane są rekolekcje, niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, niezwłocznie odizoluje osobę w oddzielnym pomieszczeniu oraz skontaktuje się telefonicznie z lekarzem, ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwoni pod nr 999 lub 112 i poinformuje o możliwości zakażenia koronawirusem.
 2. W miejscu wypoczynku jest ustalone miejsce, w którym ma przebywać osoba, u której wystąpiły niepokojące objawy sugerujące zakażenie koronawirusem, oraz przeprowadzone jest dodatkowe sprzątania, zgodnie z procedurami zakładowymi oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty).
 3. Bezwzględnie należy zastosować się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w zakresie dodatkowych działań i procedur związanych z zaistniałym przypadkiem.
 4. Kadra rekolekcji, sprawująca opiekę nad uczestnikami wypoczynku, jest poinstruowana przez organizatora o procedurze postępowania w przypadku podejrzenia wystąpienia zakażenia koronawirusem na wypoczynku, w tym o konieczności powiadomienia stacji sanitarno-epidemiologicznej.
 5. Kadra rekolekcji, sprawująca opiekę nad uczestnikami spotkania, jest zobowiązana powiadomić Organizatora spotkania oraz rodzica/opiekuna prawnego dziecka o każdym niepokojącym symptomie zaobserwowanym u uczestnika rekolekcji.
 6. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach https://gis.gov.pl/ lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących przepisów prawa.

3. Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u osoby z zewnątrz zakażenia koronawirusem

 1. Ustalenie listy osób obecnych w tym samym czasie co osoba z zewnątrz i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz https://gis.gov.pl/odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.
 2. Dokładne zdezynfekowanie przestrzeni, w której przebywała zakażona osoba z zewnątrz (ze wskazaniem, że nie mamy pewności, czy w momencie świadczenia usługi dana osoba była już zakażona), oraz zdezynfekowanie rzeczy, które były wykorzystywane w trakcie wizyty

 

 

miejscowość, data                                                                                            podpis rodzica/prawnego opiekuna