1. Administratorem udostępnionych przez Państwa danych osobowych jest Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Archidiecezji Przemyskiej (KSM AP), NIP 7951279815
 2. Administrator przetwarza dane osobowe na terenie Polski, zapewniając ich należytą ochronę.
 3. Udostępnione dane osobowe będą przetwarzane w celu i na potrzeby realizacji zadań związanych z organizacją rekolekcji KSM AP, a także informowania o działaniach Stowarzyszenia w zakresie realizacji rekolekcji.
 4. Przetwarzanie danych obejmuje publiczne udostępnianie wizerunku dziecka (publikacja zdjęć z wypoczynku wakacyjnego, zimowego, szkoleń, rekolekcji oraz wszystkich wydarzeń, których organizatorem jest KSM AP) na stronie ksmap.pl oraz na profilach społecznościowych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 6. W każdej chwili przysługuje Panu/Pani prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest równoznaczne z wnioskiem o usunięcie Państwa danych, które posiada Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Archidiecezji Przemyskiej.
 7. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania rekolekcji KSM AP oraz będą przetwarzane po zakończeniu wydarzenia dla celów prawnych, statystycznych, księgowych i archiwalnych. Dane zostaną usunięte niezwłocznie po zgłoszeniu żądania usunięcia danych.
 8. Państwa dane osobowe będą udostępniane następującym kategoriom podmiotów: instytucje współpracujące z KSM APw zakresie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży (np. Kuratorium Oświaty w Rzeszowie).
 9. Zgodnie z przepisami rozporządzenia RODO, przysługuje Państwu:
  • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  • prawo do sprostowania (poprawiania) i uzupełnienia swoich danych osobowych;
  • prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych;
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  • prawo do przenoszenia danych;
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym na terenie Polski jest Urząd Ochrony Danych Osobowych oraz każdy inny organ nadzorczy w rozumieniu RODO, który zostanie powołany.
 10. Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych powinny być kierowane na adres poczty elektronicznej: osrodeknadzieja.ksmap@gmail.com