Pobierz

STATUT KSM AP

Statut KSM AP wraz z decyzjami

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Archidiecezji Przemyskiej, zwane dalej Stowarzyszeniem diecezjalnym, zrzesza młodych katolików świeckich.
 2. Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Archidiecezji Przemyskiej zostało erygowane przez Biskupa Archidiecezji Przemyskiej, zwanego dalej biskupem diecezjalnym, dekretem z dnia 22.01.1991 r. na mocy kan. 312 § 1 n. 3 KPK.
 3. Stowarzyszenie diecezjalne jest organizacją kościelną w rozumieniu art. 34 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 380 z późn. zm.) i nabyło osobowość prawną na podstawie Rozporządzenia Ministra – Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 30.12.1993 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Katolickiemu Stowarzyszeniu Młodzieży Archidiecezji Przemyskiej i Diecezji Płockiej (tj. Dz.U. z 1993 nr 2 poz. 8) w trybie określonym w art. 10 w związku z art. 34 ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Stowarzyszenie diecezjalne w swoich ideach jest kontynuatorem Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Męskiej i Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Żeńskiej, będących częścią Akcji Katolickiej, działających w Polsce do roku 1953.

§ 2

Podstawowe struktury organizacyjne Stowarzyszenia diecezjalnego są ściśle związane ze strukturami organizacyjnymi Kościoła.

§ 3

 1. Siedzibą Stowarzyszenia diecezjalnego jest miasto Przemyśl – siedziba biskupa diecezjalnego.
 2. Terenem działania Stowarzyszenia diecezjalnego jest obszar Archidiecezji Przemyskiej.

§ 4

 1. Stowarzyszenie diecezjalne pozostaje pod zwierzchnim kierownictwem biskupa diecezjalnego, który je powołuje i rozwiązuje oraz czuwa nad formacją i jego działalnością przez Asystenta Diecezjalnego Stowarzyszenia diecezjalnego, zwanego dalej Asystentem Diecezjalnym.
 2. Stowarzyszenie diecezjalne działa na podstawie Statutu nadanego przez biskupa diecezjalnego, z zachowaniem uregulowań zawartych w Statucie Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży.

§ 5

 1. Stowarzyszenie diecezjalne nie podlega prawu o stowarzyszeniach.
 2. Stowarzyszenie diecezjalne może prowadzić działalność gospodarczą.

§ 6

Podstawowymi ogniwami Stowarzyszenia są jednocześnie tworzące Stowarzyszenie diecezjalne oddziały parafialne, zwane dalej Oddziałami, oraz równorzędne i współpracujące z nimi koła środowiskowe (m.in. koła szkolne, koła akademickie, koła kleryckie), zwane dalej Kołami, które powołuje Stowarzyszenie diecezjalne za zgodą proboszcza lub biskupa diecezjalnego.

§ 7

 1. Z ramienia władzy kościelnej opiekę duchowną nad Stowarzyszeniem diecezjalnym sprawują asystenci kościelni: Asystent Diecezjalny, Asystenci Oddziałów i Kół, którzy mają czuwać nad duchową formacją członków oraz doktrynalną prawowiernością w sprawach wiary i moralności, a także nad zgodnością działalności ze Statutem Stowarzyszenia diecezjalnego i Statutem Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży (kan. 317 KPK).
 2. Asystenta Diecezjalnego mianuje biskup diecezjalny na 5-letnią kadencję, z możliwością wielokrotnego jej ponawiania.
 3. Asystent Diecezjalny koordynuje pracę Asystentów Oddziałów i Kół, w tym poprzez organizację dla nich zebrań i formacji.
 4. Asystent Diecezjalny zapewnia łączność pomiędzy Zarządem Stowarzyszenia diecezjalnego (zwanym dalej Zarządem Diecezjalnym) a biskupem diecezjalnym.
 5. Asystentem Oddziału lub Koła jest proboszcz lub wyznaczony przez niego wikariusz lub inny kapłan.
 6. Asystent kościelny w Stowarzyszeniu diecezjalnym jest przedstawicielem tej władzy, która go mianowała.
 7. Asystent kościelny ma prawo udziału we wszystkich spotkaniach Stowarzyszenia diecezjalnego.
 8. Asystent kościelny posiada głos decydujący w sprawach wiary i moralności, od którego przysługuje prawo do odwołania się do władzy, która go mianowała.
 9. Asystent kościelny posiada głos doradczy w kwestiach organizacyjnych.
 10. Asystent Diecezjalny pełni jednocześnie funkcję Dyrektora Ośrodka KSM „Nadzieja” położonego w miejscowości Wybrzeże 35A, 37-750 Dubiecko [dalej jako: Ośrodek KSM].
 11. Dyrektor Ośrodka KSM uprawniony jest do samodzielnego składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia oraz samodzielnej reprezentacji Stowarzyszenia we wszelkich spawach majątkowych i niemajątkowych, związanych z Ośrodkiem KSM, na zasadach określonych niniejszym Statutem.
 12. Do zadań Dyrektora Ośrodka KSM należy w szczególności:
 • Kierowanie działalnością Ośrodka KSM;
 • Czuwanie nad działalnością statutową Ośrodka KSM;
 • Prowadzenie spraw z zakresu czynności zwykłego zarządu w sprawach Ośrodka KSM;
 • Reprezentowanie jednoosobowo Stowarzyszenia w sprawach dotyczących Ośrodka KSM i występowania w jego imieniu zgodnie z przepisami prawa;
 • Zawieranie i podpisywanie w imieniu Stowarzyszenia umów w zakresie prowadzonej przez Ośrodek KSM działalności;
 • Zatrudnianie pracowników zgodnie z potrzebami Ośrodka KSM;
 • Przygotowywanie i przedstawianie sprawozdania z działalności Ośrodka KSM za rok ubiegły i przedstawienie go przed biskupem diecezjalnym oraz przed Zjazdem Diecezjalnym.

§ 8

 1. Świętem patronalnym Stowarzyszenia diecezjalnego jest Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata.
 2. Patronami Stowarzyszenia diecezjalnego są: św. Stanisław Kostka i bł. Karolina Kózkówna.

§ 9

 1. Godłem Stowarzyszenia diecezjalnego jest godło Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży.
 2. Stowarzyszenie diecezjalne używa ponadto m.in. roty przyrzeczenia, hymnu, sztandaru, odznaki organizacyjnej, legitymacji członkowskich właściwych dla Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży oraz pieczęci okrągłej i podłużnej z nazwą i adresem Stowarzyszenia diecezjalnego.
 3. Elementy tożsamości Stowarzyszenia diecezjalnego określa Krajowa Rada Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży w odrębnym dokumencie.

Rozdział 2.
Misja, cele i środki

§ 10

Zasadniczą misją Stowarzyszenia diecezjalnego jest kształtowanie dojrzałych chrześcijan oraz aktywne uczestnictwo we wspólnocie i misji Kościoła przez szerzenie i upowszechnianie katolickich wartości i zasad we wszystkich dziedzinach życia, zwłaszcza społecznego i kulturalnego.

§ 11

Celami Stowarzyszenia diecezjalnego są:

 • pomoc we wszechstronnym rozwoju młodego człowieka, zwłaszcza stwarzanie atmosfery mobilizującej do pracy nad sobą i do kształtowania osobowości katolika i Polaka;
 • ubogacenie wiary: szerzenie wiedzy religijnej, prawd wiary, zasad moralnych, rozwijanie praktyk religijnych w życiu osobistym i wspólnotowym, zwłaszcza pełnego uczestniczenia we Mszy Świętej;
 • ewangelizacja i szerzenie nauki społecznej Kościoła oraz wprowadzanie jej w życie;
 • zapoznawanie się na bieżąco z dokumentami Kościoła powszechnego i lokalnego, szczególnie dotyczącymi młodzieży;
 • organizowanie życia młodzieżowego, możliwie różnych jego dziedzin;
 • troska o rozwój wiedzy ogólnej, specjalistycznej i kwalifikacji zawodowych;
 • zapoznawanie się z dorobkiem kultury narodowej i twórcze angażowanie się w rozwój życia kulturalnego, a także dbałość o kulturę osobistą;
 • troska o czystość i piękno otoczenia oraz poszanowanie środowiska naturalnego;
 • dbanie o rozwój fizyczny;
 • organizowanie i troska o odpowiedni poziom życia towarzyskiego, rozrywki, wartościowe wykorzystanie wolnego czasu, ubogacającego wypoczynku, ze szczególnym propagowaniem trzeźwości, organizowanie pielgrzymek i turystyki religijnej;
 • wspieranie organizacji Światowych Dni Młodzieży;
 • angażowanie w życie rodzinne i przygotowanie do założenia własnej rodziny;
 • edukacja i budzenie świadomości społecznej we wszystkich dziedzinach z zastosowaniem katolickiej nauki społecznej;
 • wychowywanie do kontynuowania apostolstwa w Akcji Katolickiej;
 • angażowanie się w obronę życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci;
 • angażowanie w życie Kościoła i Jego misję, zwłaszcza apostolską;
 • angażowanie w życie społeczne: podejmowanie funkcji publicznych, dostrzeganie problemów i zagrożeń społecznych, uwrażliwianie na potrzeby bliźnich;
 • podejmowanie działalności charytatywnej i rozwój wolontariatu;
 • wprowadzanie w życie gospodarcze: wychowanie do uczciwej pracy i odpowiedzialności za jej wykonanie, do sumienności, przedsiębiorczości, a także gotowości niesienia pomocy młodzieży bezrobotnej;
 • pomoc osobom niepełnosprawnym i zagrożonym wykluczeniem społecznym;
 • wychowanie do miłości Ojczyzny, troski o Naród i Państwo;
 • otwieranie na kontakty ze światem, zwłaszcza organizacjami i ruchami młodzieżowymi krajowymi i zagranicznymi, które prowadzą działalność zgodną z doktryną Kościoła, kontakty i współpraca z polonijnymi organizacjami młodzieżowymi;
 • działanie na rzecz swoich członków i służenie im pomocą w przypadkach losowych.

§ 12

 1. Cele, o których mowa w § 11, Stowarzyszenie diecezjalne realizuje wykorzystując właściwe swojej misji środki i sposoby działania.
 2. Zasadniczymi środkami są przede wszystkim środki rozwijające życie wiary: Słowo Boże, nauka Kościoła, życie sakramentalne, kult Eucharystii, nabożeństwa, dni skupienia, rekolekcje, pielgrzymki, konferencje ascetyczne, dialog ewangeliczny itp., a nadto:
 • spotkania, zebrania, zjazdy, posiedzenia, sympozja, konferencje, prelekcje, pogadanki, dyskusje, kursy, szkolenia;
 • zloty, obozy, rozgrywki i zawody sportowe;
 • poezja, muzyka, śpiew, akademie, przedstawienia, koncerty, konkursy, przeglądy, spotkania ze znaczącymi osobistościami (imprezy kulturalne, religijno-patriotyczne, regionalne, folklorystyczne itp.), video-kino;
 • biblioteki, czytelnie, zwiedzanie kraju, zabytków, muzeów, wystaw itp.;
 • środki społecznego przekazu w działalności ewangelizacyjnej i apostolskiej, tworzeniem własnych mediów;
 • działalność gospodarcza,  zwłaszcza  działalność  wydawnicza  oraz  kolportaż  prasy i książek katolickich z przeznaczeniem uzyskanych środków na cele statutowe;
 • katolickie domy Stowarzyszenia, sale zebrań, świetlice, ogniska, domy rekolekcyjne, schroniska, obiekty sportowe, ośrodki, szkoły, uczelnie;
 • wykorzystanie nowoczesnych technologii.

Rozdział 3.

Członkowie Stowarzyszenia diecezjalnego, ich prawa i obowiązki

§ 13

Stowarzyszenie diecezjalne zrzesza młodzież katolicką; nie wyklucza młodzieży, która równocześnie należy do innych organizacji, stowarzyszeń czy ruchów katolickich (kan. 307 § 2 KPK).

§ 14

 1. Członkiem Stowarzyszenia diecezjalnego może być każdy katolik świecki (z uwzględnieniem kan. 316 § 1 KPK) między 16. a 30. rokiem życia, który odbył co najmniej półroczny staż kandydacki, pragnie realizować postanowienia niniejszego Statutu, Statutu Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży i złożył przyrzeczenie.
 2. Członkowie założyciele Stowarzyszenia diecezjalnego, w tym Oddziałów i Kół nabywają członkostwo po odpowiednim szkoleniu organizacyjnym i złożeniu przyrzeczenia.
 3. Członkostwo w   Katolickim   Stowarzyszeniu   Młodzieży   wynika   z   członkostwa w Stowarzyszeniu diecezjalnym i wymaga przynależności do konkretnego Oddziału lub Koła.

§ 15

Kandydatem do Stowarzyszenia diecezjalnego może być każdy katolik świecki (z uwzględnieniem kan. 316 § 1 KPK), który ukończył 14. rok życia i pragnie realizować postanowienia niniejszego Statutu i Statutu Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży.

§ 16

Członkowie Stowarzyszenia diecezjalnego mają prawo:

 • korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego z tym, że funkcje Prezesa Oddziału lub Koła Stowarzyszenia diecezjalnego, zwanego dalej Prezesem Oddziału lub Koła, jego Zastępcy i Skarbnika Oddziału lub Koła Stowarzyszenia diecezjalnego, zwanego dalej Skarbnikiem Oddziału lub Koła, w Oddziałach i Kołach Stowarzyszenia diecezjalnego winni pełnić członkowie posiadający pełną zdolność do czynności prawnych; w przypadku braku takich osób  odpowiedzialność  prawna  spoczywa na  Asystencie Oddziału, a w przypadku Koła na Opiekunie, o którym mowa w § 22 ust. 2; funkcje w Zarządzie Diecezjalnym mogą pełnić wyłącznie członkowie posiadający pełną zdolność do czynności prawnych;
 • uczestniczyć w życiu   i   działalności   Katolickiego   Stowarzyszenia Młodzieży i Stowarzyszenia diecezjalnego oraz wpływać na jego kształt;
 • korzystać z pomocy,  urządzeń  i  obiektów  Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży i Stowarzyszenia diecezjalnego;
 • posiadać legitymację i odznakę Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży.

§ 17

Członkowie Stowarzyszenia diecezjalnego mają obowiązek:

 • dążyć do urzeczywistnienia w sobie w pełni życia chrześcijańskiego i starać się o rozwój ducha apostolskiego;
 • dbać o dobre imię Kościoła, Ojczyzny, Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży i Stowarzyszenia diecezjalnego;
 • przestrzegać Statutów oraz regulaminów, a także decyzji władz Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży i Stowarzyszenia diecezjalnego, a nadto troszczyć się o ich rozwój;
 • płacić składki członkowskie; Kierownictwo Oddziału lub Koła Stowarzyszenia diecezjalnego, zwanego dalej Kierownictwem Oddziału lub Koła, może zamienić składki na inne równoważne świadczenia obowiązkowe;
 • wykonywać prace na rzecz Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży i Stowarzyszenia diecezjalnego.

§ 18

Kandydaci mają te same prawa i obowiązki co członkowie, z wyjątkiem prawa, jakie określa niniejszy Statut w § 16 pkt 1 i 4.

§ 19

Przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia diecezjalnego dokonuje Zarząd Diecezjalny, na wniosek ubiegającego się potwierdzony przez Kierownictwo Oddziału lub Koła.

§ 20

 1. Przyjęcia w poczet kandydatów dokonuje Kierownictwo Oddziału lub Koła, na wniosek ubiegającego się.
 2. Kandydat poniżej 16. roku życia powinien do wniosku dołączyć zgodę rodziców lub opiekunów prawnych.

§ 21

Członkostwo w Stowarzyszeniu diecezjalnym ustaje przez:

 • ukończenie 30. roku życia, z wyjątkiem pełniących funkcje we władzach Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży lub Stowarzyszenia diecezjalnego, których członkostwo przedłuża się do końca trwania ich kadencji;
 • dobrowolne ustąpienie;
 • skreślenie przez Zarząd Diecezjalny, na wniosek Kierownictwa Oddziału lub Koła bądź z własnej inicjatywy, w przypadku członków, którzy naruszyli niniejszy Statut, Statut Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, szczególnie dobre imię Kościoła, Ojczyzny lub Stowarzyszenia;
 • publiczne odstąpienie od wiary katolickiej albo zerwanie wspólnoty kościelnej, albo podleganie ekskomunice nałożonej lub deklarowanej (kan. 316 § 2 KPK);
 • przyjęcie święceń diakonatu;
 • złożenie ślubów zakonnych.

§ 22

 1. Stowarzyszenie diecezjalne skupia w swoich szeregach także opiekunów kół środowiskowych, instruktorów Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, liderów oraz członków seniorów i członków honorowych.
 2. Opiekunem koła szkolnego powinien być nauczyciel katolik, wybrany przez młodzież, który jest przedstawicielem koła wobec władz szkolnych i przedstawicielem władz szkolnych wobec koła, i który posiadając głos doradczy opiekuje się kołem zgodnie z niniejszym Statutem i obowiązującym prawem. Opiekunem koła akademickiego winien być wykładowca akademicki będący katolikiem, wybrany przez młodzież, który jest przedstawicielem koła wobec władz akademickich i przedstawicielem władz akademickich wobec koła, i który posiadając głos doradczy opiekuje się kołem zgodnie z niniejszym statutem i obowiązującym prawem. Funkcję Opiekuna Koła może pełnić Asystent Koła.
 3. Członkiem seniorem jest członek po ukończeniu 30. roku życia, który pragnie kontynuować działalność w Stowarzyszeniu diecezjalnym – podejmując wszystkie obowiązki. Członek senior posiada wszystkie prawa członka oprócz prawa wyborczego.
 4. Tytuł członka honorowego może być nadany osobie fizycznej lub prawnej, która decyzją władz Stowarzyszenia diecezjalnego taki tytuł otrzymała za znaczące zasługi dla Stowarzyszenia diecezjalnego.
 5. Instruktorem jest członek lub członek senior, który po odpowiednim przygotowaniu i mianowaniu przez Prezydium Krajowej Rady Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, zwanej dalej Prezydium Krajowej Rady, posiada prawo prowadzenia szkoleń wewnątrzorganizacyjnych. Instruktor wspiera Prezydium Krajowej Rady w działaniach.
 6. Liderem jest członek lub członek senior, który po odpowiednim przygotowaniu i mianowaniu przez Zarząd Diecezjalny posiada prawo prowadzenia szkoleń na poziomie diecezji. Lider wspiera Zarząd Diecezjalny w działaniach.

Rozdział 4.

Władze Stowarzyszenia diecezjalnego i ich funkcjonowanie

§ 23

 1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia diecezjalnego jest Zjazd Diecezjalny Stowarzyszenia diecezjalnego, zwany dalej Zjazdem Diecezjalnym, który zbiera się co najmniej raz w roku.
 2. W skład Zjazdu Diecezjalnego wchodzą:
 • Prezesi Oddziałów i Kół;
 • Delegaci na Zjazd Diecezjalny wybrani przez Kierownictwa Oddziałów i Kół ze swego grona;
 • Asystent Diecezjalny i Asystenci Oddziałów i Kół, z kompetencjami określonymi w niniejszym Statucie.

§ 24

 1. Do zadań Zjazdu Diecezjalnego należą:
 • wybór Zarządu Diecezjalnego z uwzględnieniem § 25 ust. 2 oraz Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia diecezjalnego, zwanej dalej Diecezjalną Komisją Rewizyjną, na 2‑letnie kadencje;
 • planowanie kierunków formacji i działań Stowarzyszenia diecezjalnego, zgodnie z uchwałami Krajowej Rady Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, zwanej dalej Krajową Radą;
 • zatwierdzanie sprawozdań merytorycznego i finansowego Zarządu Diecezjalnego oraz udzielenie absolutorium;
 • podejmowanie uchwał wiążących Stowarzyszenie diecezjalne; uchwały zapadają zwykłą większością głosów obecnych członków Zjazdu Diecezjalnego i w obecności Asystenta Diecezjalnego.
 1. Konsekwencją nieudzielenia absolutorium Zarządowi Diecezjalnemu jest jego odwołanie z jednoczesnym wyborem nowego Zarządu Diecezjalnego na tym samym zebraniu.

§ 25

 1. Zarząd Diecezjalny stanowią:
 • Prezes Zarządu Diecezjalnego i jego Zastępca;
 • Członek Zarządu Diecezjalnego Delegat na Krajową Radę;
 • Sekretarz Zarządu Diecezjalnego i jego Zastępca;
 • Skarbnik Zarządu Diecezjalnego;
 • Członek Zarządu Diecezjalnego;
 • Asystent Diecezjalny.
 1. Prezesa Zarządu Diecezjalnego mianuje biskup diecezjalny spośród trzech kandydatów wybranych przez Zjazd Diecezjalny i przedstawionych przez Asystenta Diecezjalnego. Z dwóch pozostałych nowo mianowany Prezes Zarządu Diecezjalnego wybiera swojego Zastępcę i Członka Zarządu Diecezjalnego Delegata na Krajową Radę.

§ 26

Zarząd Diecezjalny wypełnia następujące zadania statutowe:

 • kieruje Stowarzyszeniem diecezjalnym;
 • opracowuje własne roczne programy formacyjne i działania w oparciu o wskazania Krajowej Rady, uwzględniające potrzeby miejscowe, a dla Oddziałów i Kół propozycje rocznych programów; wymienione programy przedstawia biskupowi diecezjalnemu i z ich realizacji przedkłada roczne sprawozdania;
 • uczestniczy w pracach Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży poprzez swoich reprezentantów;
 • organizuje działania Stowarzyszenia diecezjalnego oraz inspiruje i koordynuje działania Oddziałów i Kół;
 • reprezentuje Stowarzyszenie diecezjalne wobec innych osób fizycznych i prawnych z zastrzeżeniem §7 ust. 11 i 12;
 • powołuje i sprawuje opiekę nad Okręgami;
 • rozstrzyga spory wynikłe w Oddziałach i Kołach;
 • powołuje, zawiesza lub rozwiązuje Oddziały i Koła;
 • przygotowuje i przedstawia co roku sprawozdania merytoryczne i finansowe przed Zjazdem Diecezjalnym;
 • powołuje sekcje zadaniowe do realizacji celów;
 • wyznacza datę wyborów do Zarządu Diecezjalnego oraz Diecezjalnej Komisji Rewizyjnej;

§ 27

Diecezjalną Komisję Rewizyjną stanowią:

 • Przewodniczący Diecezjalnej Komisji Rewizyjnej;
 • Zastępca Przewodniczącego Diecezjalnej Komisji Rewizyjnej;
 • Sekretarz Komisji Rewizyjnej Diecezjalnej Komisji Rewizyjnej.

§ 28

Do zadań Diecezjalnej Komisji Rewizyjnej należą:

 • czuwanie nad działalnością statutową Stowarzyszenia diecezjalnego;
 • kontrola działalności finansowej;
 • składanie sprawozdań ze swojej działalności wobec Zjazdu Diecezjalnego i Krajowej Komisji Rewizyjnej Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży;
 • występowanie z wnioskiem do Zarządu Diecezjalnego o nadzwyczajne zwołanie Zjazdu Diecezjalnego;
 • występowanie co roku do Zjazdu Diecezjalnego z wnioskami o zatwierdzenie sprawozdań merytorycznego i finansowego oraz o udzielenie absolutorium Zarządowi Diecezjalnemu;
 • występowanie, w razie potrzeby, z wnioskiem do Zjazdu Diecezjalnego o usunięcie członka Stowarzyszenia diecezjalnego ze składu Zarządu Diecezjalnego.

§ 29

 1. Szczeblem pośrednim pomiędzy Zarządem Diecezjalnym a Oddziałami i Kołami są Okręgi.
 2. Okręgi powstają z inicjatywy Zarządu Diecezjalnego, w ramach jednego lub kilku dekanatów.
 3. Na czele Okręgu stoi Prezydium Okręgu w skład którego wchodzą: Przewodniczący Prezydium Okręgu, jego Zastępca, Sekretarz Prezydium Okręgu oraz Ksiądz Asystent Okręgu mianowany przez biskupa diecezjalnego na wniosek Asystenta Diecezjalnego.
 4. Prezydium Okręgu koordynuje działania współtworzących je Oddziałów i Kół.

§ 30

Najwyższą władzą w Oddziale lub Kole jest Walne Zebranie Członków Oddziału lub Koła, zwane dalej Walnym Zebraniem, odbywające się co najmniej raz w roku. Uczestniczą w nim członkowie Oddziału lub Koła.

§ 31

 1. Do zadań Walnego Zebrania należą:
 • wybór Kierownictwa Oddziału lub Koła i Komisji Rewizyjnej Oddziału lub Koła na 2-letnie kadencje;
 • ustalanie koncepcji rocznego programu pracy i formacji Oddziału lub Koła, uwzględniając propozycje programu diecezjalnego;
 • ocenianie realizacji zadań statutowych oraz realizacji rocznych programów własnych i diecezjalnych;
 • zatwierdzanie sprawozdań merytorycznego i finansowego Kierownictwa Oddziału lub Koła oraz udzielanie mu absolutorium.
 1. Konsekwencją nieudzielenia absolutorium Kierownictwu Oddziału lub Koła jest jego odwołanie z jednoczesnym wyborem nowego Kierownictwa Oddziału lub Koła na tym samym zebraniu.

§ 32

 1. Kierownictwo Oddziału lub Koła stanowią:
 • Prezes Oddziału lub Koła i jego Zastępca;
 • Sekretarz Oddziału lub Koła i jego Zastępca;
 • Skarbnik Oddziału lub Koła;
 • Asystent Oddziału lub Koła.
 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, za zgodą Zarządu Diecezjalnego, Kierownictwo Oddziału lub Koła mogą stanowić:
 • Prezes Oddziału lub Koła;
 • Sekretarz Oddziału lub Koła;
 • Skarbnik Oddziału lub Koła;
 • Asystent Oddziału lub Koła.

§ 33

Kierownictwo Oddziału lub Koła:

 • kieruje działalnością Oddziału włączając go w życie parafii, a w przypadku Koła włączając je w życie szkoły lub innego właściwego sobie środowiska;
 • ustala roczne programy formacyjne oraz opracowuje roczne programy działania w oparciu o propozycje Zarządu Diecezjalnego, uwzględniając konkretne potrzeby i realne możliwości Oddziału lub Koła. Wymienione programy przedstawia Zarządowi Diecezjalnemu i zdaje mu z ich realizacji roczne sprawozdania;
 • inspiruje członków do podejmowania działań, powołuje sekcje i zastępy, wyznacza zastępowych i kierowników sekcji;
 • przyjmuje plany działania i sprawozdania od kierowników sekcji i zastępowych;
 • co najmniej raz w roku zwołuje Walne Zebranie;
 • reprezentuje Oddział lub Koło wobec Zarządu Diecezjalnego;
 • nawiązuje współpracę z innymi Oddziałami lub Kołami w okręgu;
 • co roku przygotowuje i przedstawia na Walnym Zebraniu sprawozdania merytoryczne i finansowe;
 • rozstrzyga sprawy sporne pomiędzy członkami Oddziału lub Koła;
 • wyznacza datę wyborów do kierownictwa Oddziału lub Koła oraz Komisji Rewizyjnej Oddziału lub Koła.

§ 34

Komisje Rewizyjną Oddziału lub Koła stanowią:

 • Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Oddziału lub Koła;
 • Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Oddziału lub Koła;
 • Sekretarz Komisji Rewizyjnej Oddziału lub Koła.

§ 35

 1. Do zadań Komisji Rewizyjnej Oddziału lub Koła należą:
 • czuwanie nad działalnością statutową Oddziału lub Koła;
 • kontrola działalności finansowej;
 • składanie sprawozdań ze swej działalności wobec Walnego Zebrania i Diecezjalnej Komisji Rewizyjnej;
 • występowanie z wnioskiem do Kierownictwa Oddziału lub Koła o zwołanie Walnego Zebrania;
 • występowanie co roku do Walnego Zebrania z wnioskami o zatwierdzenie sprawozdań merytorycznego i finansowego oraz o udzielenie absolutorium Kierownictwu Oddziału lub Koła;
 • występowanie, w razie potrzeby, z wnioskiem do Walnego Zebrania o usunięcie członka Stowarzyszenia diecezjalnego ze składu Kierownictwa Oddziału lub Koła.
 1. W przypadku niepowołania Komisji Rewizyjnej Oddziału lub Koła, zadania zawarte w ust. 1 przejmuje Diecezjalna Komisja Rewizyjna.

§ 36

 1. Wewnątrz Oddziału lub Koła winny być zorganizowane zastępy i sekcje. Zastępy jako środowiska życia wspólnotowego są powoływane celem prowadzenia pracy formacyjnej między innymi podczas cotygodniowych spotkań. Tworzy je zastępowy i najwyżej 3-9 członków. Zastępowy prowadzi formację zastępu.
 2. Sekcje są powoływane dla realizacji specjalnych celów w zależności od potrzeb środowiska. Kierownik sekcji prowadzi pracę sekcji.

Rozdział 5.

Majątek Stowarzyszenia diecezjalnego

§ 37

 1. Stowarzyszenie diecezjalne ma prawo posiadania, nabywania i zbywania majątku ruchomego nieruchomego, praw rzeczowych, otwierania kont bankowych.
 2. Powyższe prawo nie przysługuje Oddziałom i Kołom. W sprawach majątkowych mogą korzystać z praw, jakie posiada Stowarzyszenie diecezjalne lub parafia, szkoła czy inna instytucja, w ramach której funkcjonują.
 3. Stowarzyszenie diecezjalne, w przypadku alienacji o wartości powyżej 100 000 euro, ale poniżej 1 000 000 euro, potrzebuje zezwolenia biskupa diecezjalnego udzielonego za zgodą rady do spraw ekonomicznych i kolegium konsultorów. Alienacja o wartości powyżej 1 000 000 euro, oraz w przypadkach, o których w kan. 1292 § 2 KPK, wymaga ponadto zgody Stolicy Apostolskiej.
 4. W przypadku zaciągania przez Zarząd Diecezjalny zobowiązań, które jednorazowo przekraczają równowartość 2 500 euro, wymagane jest pisemne zatwierdzenie Asystenta Diecezjalnego.
 5. Stowarzyszenie diecezjalne uczestniczy w kosztach prowadzenia działalności Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, na zasadach określonych uchwałą Krajowej Rady.

§ 38

Majątek Stowarzyszenia diecezjalnego na realizację celów statutowych stanowią:

 • składki członkowskie i inne zobowiązania członków;
 • spadki i darowizny;
 • dochody z działalności gospodarczej i wydawniczej;
 • dochody z majątku ruchomego i nieruchomego;
 • dotacje przekazywane na zasadach obowiązujących ogół podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych;
 • inne formy wsparcia.

Rozdział 6.

Zasady reprezentacji

§ 39

 1. Stowarzyszenie diecezjalne na zewnątrz reprezentuje Prezes Zarządu Diecezjalnego lub jego Zastępca, zgodnie z § 40 ust. 1, z zastrzeżeniem §7 ust. 11.
 2. Oddział lub Koło reprezentuje na zewnątrz Prezes Oddziału lub Koła lub jego Zastępca.

§ 40

 1. Stowarzyszenie diecezjalne w sprawach finansowych reprezentują oraz mogą zaciągać zobowiązania majątkowe i ponoszą odpowiedzialność za decyzje finansowe: Prezes Zarządu Diecezjalnego wraz ze Skarbnikiem Zarządu Diecezjalnego lub Zastępca Prezesa Zarządu Diecezjalnego wraz ze Skarbnikiem Zarządu Diecezjalnego, z uwzględnieniem § 37 ust. 3 i 4, z zastrzeżeniem ust 2 i 3 poniżej.
 2. Stowarzyszenie diecezjalne w sprawach finansowych dotyczących Ośrodka KSM reprezentuje i może zaciągać zobowiązania finansowe oraz prowadzić rachunki bankowe Dyrektor Ośrodka z uwzględnieniem §37 ust 3. Dyrektor Ośrodka pozostaje odpowiedzialny za podejmowane w tym przedmiocie decyzje przed biskupem diecezjalnym.
 3. Zaciąganie przez Zarząd Diecezjalny zobowiązań, w tym również majątkowych, w sprawach dotyczących Ośrodka KSM wymaga uzyskania pisemnego potwierdzenia przez Dyrektora Ośrodka KSM.
 4. Oddział lub Koło w sprawach finansowych reprezentują: Prezes Oddziału lub Koła wraz ze Skarbnikiem Oddziału lub Koła lub Zastępca Prezesa Oddziału lub Koła wraz ze Skarbnikiem Oddziału lub Koła, z uwzględnieniem § 37 ust. 2.

Rozdział 7.

Przepisy końcowe

§ 41

Biskup Archidiecezji Przemyskiej aprobuje Statut Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Archidiecezji Przemyskiej sporządzony według wzoru Ramowego Statutu Stowarzyszenia diecezjalnego, stanowiącego załącznik do Statutu Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży oraz jego zmiany. Celem zachowania jednolitości działania Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, Statut Stowarzyszenia diecezjalnego przedstawia biskupowi Krajowa Rada.

§ 42

Rozwiązanie Stowarzyszenia następuje decyzją biskupa diecezjalnego, z własnej inicjatywy lub na wniosek Zjazdu Diecezjalnego, przyjęty w formie uchwały większością 2/3 głosów przy udziale upoważnionych do głosowania z co najmniej połowy Oddziałów i Kół.

§ 43

Oddziały i Koła Stowarzyszenia diecezjalnego mogą zostać rozwiązane przez Zarząd Diecezjalny, z własnej inicjatywy lub na wniosek Walnego Zebrania, przyjęty w formie uchwały większością 2/3 głosów przy udziale co najmniej połowy uprawnionych członków Oddziału lub Koła.

§ 44

 1. Likwidację majątku Stowarzyszenia diecezjalnego przeprowadza ostatni Zarząd Diecezjalny albo likwidator wyznaczony przez biskupa diecezjalnego.
 2. Majątek likwidowanego Stowarzyszenia diecezjalnego przechodzi na własność diecezji; w przypadku likwidacji Oddziałów – na rzecz parafii; w przypadku likwidacji Kół – na rzecz instytucji, w ramach której funkcjonują.

§ 45

Kwestie nieuregulowane niniejszym Statutem i Statutem Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży określają regulaminy uchwalane przez Krajową Radę. Regulaminy określają w szczególności zasady dotyczące prowadzenia obrad, funkcjonowania organów, wybory do władz Stowarzyszenia oraz inne kwestie wymagające dodatkowego uszczegółowienia.